Βασικές τεχνικές, μέρος 3

Βασικές τεχνικές και συνδυασμοί, μέρος 3

1. kokutsu dachi shuto uke with kirikae ashi L/R

2. kokutsu dachi shuto uke, zenkutsu dachi nukite με kirikae ashi L/R

3. kokutsu dachi shuto uke, kizami mae geri, zenkutsu dachi nukite με kirikae ashi L/R

4. kokutsu dachi shuto uke, μπροστά και πίσω Α/Δ

5. kokutsu dachi shuto uke, zenkutsu dachi nukite μπροστά και πίσω Α/Δ

6. kokutsu dachi shuto uke, kizami mae geri, zenkutsu dachi nukite μπροστά και πίσω Α/Δ