Βασικές τεχνικές, μέρος 1

Βασικές τεχνικές και συνδυασμοί, μέρος 1ο

1. tsoku zuki από heiko dachi

2. oi zuki με ένα βήμα Α/Δ

3. gyaku zuki από zenkutsu dachi χωρίς βήμα Α/Δ

4. mae geri tsoku zuki χωρίς βήμα από heiko dachi

5. mae geri gyaku zuki από zenkutsu dachi χωρίς βήμα Α/Δ